Terms Of Service

Regulamin sprzedaży usług i produktów
w serwisie vision-hosting.net

A. Postanowienia ogólne

I. Przedmiot regulaminu

Regulamin określa praktyczne zasady płatności, oraz realizacji umowy sprzedaży usług i produktów na stronach vision-hosting.net

II. Sprzedawca

Sprzedawcą zawierającym umowę sprzedaży z Kupującym jest: Vision Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-180 przy ul. Jerzego Świrskiego 4/48 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794275, NIP 5833363054, REGON 383865909, o kapitale zakładowym 5.000 zł w całości wpłaconym.

B. Warunki realizacji umowy sprzedaży usług i produktów

I. Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są przez strony internetowe Sprzedającego za pomocą udostępnianego formularza zamówień.
 2. W zamówieniu dokonuje się:
  • wyboru zamawianych towarów;
  • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy);
  • wyboru sposobu płatności.
 3. Wszelkie dodatkowe sugestie Kupującego zawarte w części „Uwagi” formularza zamówienia są jedynie sugestią Kupującego np. co do parametrów zamówienia, nieobligatoryjną dla Sprzedającego.
 4. Zamówienia można składać także za pośrednictwem aktywnego Konta Klienta.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności na konto Sprzedającego. O fakcie przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres email.

II. Płatność

 1. Zamieszczona na stronach Sprzedającego podane ceny są cenami brutto.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • przelew bankowy;
  • przelewy24 (szybki przelew, karta płatnicza, przelew standardowy).

III. Dostawa

 1. Dostawa
  1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem: Internetu (w przypadku produktów wirtualnych), lub kuriera (w przypadku produktów fizycznych).
  2. Czas dostawy, liczony jest od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji i wynosi:
   • internet – 24 godziny;
   • firma kurierska - czas dostawy 1-2 dni.
 2. W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Klient zostanie o powyższym niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową lub telefonicznie w celu potwierdzenia nowych parametrów zamówienia, np. terminu wysyłki lub składu zamówienia.

C. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTY)

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie* na piśmie. Kupujący zobowiązany jest także zwrócić Sprzedającemu towar w stanie niezmienionym, nieużywany – nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń. Zwrot ten powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Zwrot całej kwoty, zapłaconej za zakupione produkty, nastąpi wyłącznie przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
 3. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można kierować na adres: Vision Sp. z o.o. Gdańsk 80-180, ul. Jerzego Świrskiego 4/48
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadku:
  1. nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych po usunięciu ich oryginalnego opakowania,
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy kupna produktów cyfrowych, takich jak programy, pliki filmowe, muzyka, przysługuje tylko do momentu, kiedy nastąpi rzeczywisty proces pobierania danych.
 7. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenie używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia – zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Kupującego zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą na stronie Sprzedającego.

D. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176), Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową.
 2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 3. Reklamacje należy kierować na adres:
  Vision Sp. z o.o.  ul. Jerzego Świrskiego 4/48 80-180, Gdańsk
 4. lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@visionart.com.pl
 5. Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 6. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

 

E. POLITYKA PRYWATNOŚCI (DANE OSOBOWE)

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych podczas składania zamówienia na stronach Sprzedającego jest Vision Sp. z o.o.. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie  oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy sprzedaży. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i wykorzystywane w celach marketingowych bez zgody Kupującego. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

F. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa (w szczególności: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 2. Do płatności internetowych w systemie Przelewy24 ma zastosowanie regulamin firmy przelewy 24: Regulamin Przelewy24